Sì Passione – New promotional interview

Good afternoon, Blanchetters!

The lovely I’m in love with her on CBF Chat reported us a new interview for Marie Claire Belgie, and she also translated it! Enjoy!

Cate Blanchett: lees hier het volledige Marie Claire interview
Hoewel Cate Blanchett zo weinig mogelijk met haar uiterlijke schoonheid wil bezig zijn, is ze het gezicht van Giorgio Armani’s Si parfum. Voor de campagne toont ze de vrouw in al haar facetten. Wij zijn benieuwd naar welke van al die vrouwen er nu echt voor onze neus zit. Eentje met inhoud, zo blijkt, en met zo’n zwoele stem dat we twee keer moet kijken om te zien of zij het wel is.

Hoe zou je Si Van Giorgio Armani in drie woorden omschrijven?
Cate Blanchett: “Complex, sensueel en krachtig.”

Wat betekent parfum voor jou?
“Geuren hebben altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Ze bepalen mijn stemming en gemoed. Je komt een gebouw binnen, een keuken, je grootmoeders huis, de natuur,… de geur, en het bijkomende gevoel dat je tegemoet komt, speelt in op je manier van denken. Ik vind het geweldig dat Armani een parfum creëerde dat zo positief is. Niet enkel in haar naam. Het parfum heeft diepte, mysterie en kracht. Maar ook lichtheid en zoetheid. Helemaal in lijn met Armani’s leven als ontwerper en zijn visie op de vrouw.”

In de campagne vertolk je de verschillende aspecten van het vrouw-zijn. Maar met welke emoties en eigenschappen zou je jezelf het best omschrijven?
“Altijd beter willen zijn, saai, eigenzinnig (lacht). Je denkt altijd eerder aan de negatieve zaken. Ik denk dat ik een zeer gepassioneerd persoon ben. En dat ik ongeduldig ben, maar relatief dapper. Al heeft dat als keerzijde dat ik periodes van diepe twijfel doormaak. Maar kijk, als je me dit morgen vraagt som ik waarschijnlijk drie totaal andere zaken op!”

Wat betekent schoonheid voor jou?
“Voor mij verliezen de dingen hun schoonheid en aantrekking met een zelfbewustzijn. Die hele selfie-cultuur vind ik niet mooi. Daarom vind ik de natuur zo angstaanjagend mooi en inspirerend. Omdat het gewoon is. En het evolueert en verandert. De echte mooie dingen hebben een element van vergankelijkheid en spontaniteit in zich.”

Heeft de filmwereld je kijk op schoonheid beïnvloed?
“Je moet je beschermen tegen de perceptie van schoonheid als actrice. Want een deel van actrice zijn, gaat er net om dat je karakters moet spelen waarvan je ook de fouten en de lelijke kant moet laten zien. Als je te gefixeerd bent op het uiterlijk van een karakter of op hoe je eruit ziet op het scherm, geraak je niet tot in de diepte van een rol. Dat zelfbewustzijn moet je van je af kunnen zetten. Al is het onvermijdelijk stil te staan bij hoe een karakter moet overkomen op anderen.
Ik heb soms mijn bedenkingen over de verandering die de digitale wereld van vandaag met zich meebrengt. In een wereld waarin iedereen mooi wil zijn en de hoge resolutie van het scherm elk klein detail zo scherp weergeeft kan het medium zelf een obstakel vormen. Alles wordt bestudeerd en moet er zo goed mogelijk uitzien. Dat kan ertoe leiden dat sommige verhalen niet op een juiste manier worden verteld.”

Maar je bent erg mooi, hoe blijf je er zo goed uitzien?
“Dank je, ik liet mijn haar en make-up net doen! (lacht) Ik probeer er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Ik denk dat je er in elk stadium van je leven zo goed mogelijk wil uitzien, maar wel als jezelf. Natuurijk zorg ik goed voor mijn huid en kies ik voor een bepaalde stijl. Ik eet gezond. Ik heb vier kinderen, ik vind ik dat ik hen het goede voorbeeld moet geven.”

Wat is je beautyritueel?
“Ik gebruik al vijftien jaar dezelfde beautyproducten en afhankelijk van het seizoen, een droog of vochtig klimaat, pas ik dat aan. Maar zonnebescherming is echt essentieel.”

Wat maakt je gelukkig?
“Het meeste hou ik van dagen die volledig open zijn en er niets in de agenda staat. Een dag dat niets moet. Zo hadden we echt een fantastische kerst vorig jaar. De laatste in Australië voor we terug naar Engeland gingen. We beslisten om die enkel met de jongens, onze dochter, mijn man en mezelf door te brengen. Er was dus niemand die toekwam of wegging of iemand anders om voor te koken. Dat was zo ontspannen. Heerlijk. Op zo’n dag kunnen er wel mensen langskomen of je kan beslissen om iets te doen, maar niets dat op voorhand al vast ligt. Ik hou ervan geen plan te hebben.”

Welke levensles zou je aan je kinderen willen meegeven?
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze leren niet bang te zijn om fouten te maken. Fouten zijn onvermijdelijk en een belangrijk onderdeel van het leven. Daaruit vloeit voort dat ze risico’s moeten durven nemen. Niet in de zin van drugs gebruiken of roekeloos met de auto rijden aan de verkeerde kant van de weg (lacht), maar berekende risico’s durven nemen.”

Welke vrouw inspireert je?
“Ik heb een vriendin die tegen kanker vecht en ik vind het ongelooflijk inspirerend hoe ze daarmee omgaat, hoe ze het aanpakt en me toelaat haar strijd van dichtbij te volgen. Ook de vrouwelijke vluchtelingen die ik ontmoette zijn bewonderenswaardig. Met zo’n groot hart en vol optimisme blijven ze vechten en geloven in hun zaak.”

En als actrice?
“Ik kijk op naar Sarah Bernhardt, Eleonora Duse en Pina Bausch, grote vrouwen uit het theater uit een tijd waarin ze moesten vechten om een plaats op het podium te bemachtigen. En dat deden ze door hun rollen op een krachtige en haast magnetische manier te vertolken. En door een enorme verscheidenheid aan rollen neer te zetten. Erg inspirerend.”

Wat was de rol van je leven?
“Jeetje, ik hoop dat ik die nog niet had. Ik speelde reeds enkele erg mooie rollen, maar vrij recent deed ik mee aan een visueel kunstwerk in Berlijn van een vriend: Julian Rosefeldt, Manifesto* genaamd. Het is een museumstuk met 13 verschillende schermen, dat geëxposeerd werd in verschillende musea en galerijen. Een soort ode aan de hand van collages van verschillende manifesto’s van bekende kunstenaars. Het was briljant. Ik was daar heel erg bij betrokken.”

En welke rol wil je ooit nog spelen?
“Daar denk ik eigenlijk nooit over na, er moet gewoon iemand zijn die me benadert of een idee oppert waar ik nooit eerder aan dacht.”

Translation in English

Although Cate Blanchett wants to be busy as little as possible with her appearance, she is the face of Giorgio Armani’s Si perfume. For the campaign she shows the woman in all her facets. We are curious to know which of those women is really in front of us now. One with content, it turns out, and with such a sultry voice that we have to look twice to see if it’s her.

How would you describe Si Giorgio Armani in three words?
CB: ‘complex, sensual and powerful’

What does perfume mean for you?
CB: ‘Fragrances have always played a big role in my life. They determine my mood and mind. You enter a building, a kitchen, your grandmother’s house, nature, … the smell, and the additional feeling that comes to meet you, responds to your way of thinking. I think it’s great that Armani created a perfume that is so positive. Not only in her name. The perfume has depth, mystery and power. But also lightness and sweetness. Completely in line with Armani’s life as a designer and his vision of women.’

In the campaign you interpret the different aspects of being a woman. But with which emotions and characteristics would you best describe yourself?
CB: ‘Always wanting to be better, boring, quirky (laughs). You always think about the negative things first. I think I am a very passionate person. And that I am impatient, but relatively brave. Even though that has the downside of experiencing periods of deep doubt. But look, if you ask me this tomorrow, I will probably sum up three totally different things!’

What does beauty mean to you?
CB: ‘For me, things lose their beauty and attraction with self-awareness. I do not like that whole selfie culture. That’s why I find nature so terrifyingly beautiful and inspiring. Because it is normal. And it evolves and changes. The real beautiful things have an element of transience and spontaneity.’

Has the film world influenced your view on beauty?
CB: ‘You have to protect yourself against the perception of beauty as an actress. Because being a part of an actress is just about having to play characters that also show you the mistakes and the ugly side. If you are too fixated on the appearance of a character or on how you look on the screen, you will not get to the depth of a role. You have to be able to get rid of that self-awareness. Although it is unavoidable to reflect on how a character will come across to others. I sometimes have my concerns about the change that the digital world of today brings. In a world where everyone wants to be beautiful and the high resolution of the screen reflects every small detail so sharply, the medium itself can form an obstacle. Everything is studied and should look as good as possible. That can lead to some stories not being told in the right way.’

But you are very beautiful, how do you keep looking so good?
CB: ‘Thank you, I just did my hair and make-up! (laughs) I try to be as less busy as possible with it. I think you want to look as good as possible at every stage of your life, but it must be yourself. I take good care of my skin and I choose a certain style. I eat healthy. I have four children, I think I should set the good example.’

What is your beauty ritual?
CB: ‘I have been using the same beauty products for fifteen years and depending on the season, a dry or humid climate, I adjust that. But sun protection is really essential.’

What makes you happy?
CB: ‘Most of all I like days that are completely open and there is nothing on the agenda. A day that I should do nothing. So we had a fantastic Christmas last year. The last one in Australia before we went back to England. We decided to spend it only with the boys, our daughter, my husband and myself. So there was nobody coming or leaving or someone to cook for. That was so relaxed. Delicious. On such a day people can come or you can decide to do something, but nothing that is already determined in advance. I do not like to have a plan.’

What lesson in life would you like to give to your children?
CB: ‘I think it’s very important that they learn not to be afraid to make mistakes. Mistakes are inevitable and an important part of life. From this it follows that they have to dare to take risks. Not in the sense of using drugs or recklessly driving the car on the wrong side of the road (laughs), but daring to take calculated risks.’

Which woman inspires you?
CB: ‘I have a friend who fights against cancer and I find it incredibly inspiring how she deals with it, how she tackles it and allows me to closely follow her fight. The female refugees I met are also admirable. With such a big heart and full of optimism they continue to fight and believe in their cause.’

And as an actress?
CB: ‘I look up to Sarah Bernhardt, Eleonora Duse and Pina Bausch, big women from the theatre from a time when they had to fight to get a place on the stage. And they did that by interpreting their roles in a powerful and almost magnetic way. And by playing a huge variety of roles. Very inspiring.’

What was THE role of your life?
CB: ‘Gee, I hope I did not have one yet. I already played some very nice roles, but quite recently I participated in a visual artwork in Berlin by a friend: Julian Rosefeldt, called Manifesto. It is a museum piece with 13 different screens, which was exhibited in various museums and galleries. A sort of ode on the basis of collages of different manifestos by famous artists. It was brilliant. I was very involved in that.’

And what role would you want to play in the future?
CB: ‘I never really think about that, there just has to be someone who approaches me or suggests an idea that I never thought of before.’