Cate Blanchett: “Being a woman means a lot of things”

Hello, everyone!

Last Thursday, Cate joined a webinar to promote the latest Armani fragrance Sì Eau de Parfum Intense. Also Morag Ross, Cate’s make-up artist and friend, has posted a new picture with Cate.

Dva Osca?i, t?i Zlaté glóby, t?i ceny BAFTA. Jedna z nejvlivn?jších osobností sv?ta a nejlépe placených here?ek sou?asnosti. Jak se zm?nil její každodenní život v globální karantén? a co ji inspiruje? Cate Blanchett prozradila b?hem p?edstavení nového parfému mnohem víc.

Když si zadáte do Googlu jméno here?ky Cate Blanchett a módního návrhá?e Giorgia Armaniho, dostane skoro p?l milionu odkaz? a ješt? více fotek. Jedna z nejlepších here?ek sou?asnosti a jeden z nejslavn?jších designér? spolu mají mnoho let velmi úzký vztah. Armani ji oblékl na všechny významné události, ona se zase pravideln? ukazuje na jeho p?ehlídkách a zárove? se stala globální ambasadorkou kosmetické zna?ky nesoucí jeho jméno. „Náš vztah rostl velmi organicky,“ ?ekla držitelka dvou Oscar? b?hem on-line konference, na níž spolu s parfémá?kou Julie Masse p?edstavila novinku Sì Eau de Parfum Intense. Svou roli tvá?e nevidí v ú?asti na focení a kampaních, ale p?edevším ve zt?les?ování všech aspekt? ženskosti, které Armani po celou svou kariéru zd?raz?uje. Od sebev?domí po smyslnost. „?ím m? pan Armani vždycky inspiroval, je jistá bezstarostnost a samoz?ejmost. Sám zd?raz?uje fakt, že ženy jsou neuv??iteln? komplexní.“

Hrajete, jste nominovaná na Zlatý glóbus. Co se d?je ve vašem pracovním život??

Jak všichni více sledujeme televizi, bylo skv?lé produkovat dva seriály. Jeden o uprchlících, druhý o rovnoprávnosti žen. Cítila jsem, že lidé hladoví po takových v?cech. Musela jsem se v televizi zam??it na jiné publikum. Produkování je však jen p?irozená nástavba herectví.

Zm?nila jste v poslední dob? n?jaké návyky v soukromí?
Nenosím boty. Myslím, že jsem s nimi p?estala p?ed deseti m?síci. Abych se cítila dob?e, obklopuji se v?cmi, které mají pozitivní vliv na moji náladu. M?že to být oble?ení, ve kterém se cítím skv?le, nebo rt?nka, hudba, v?n?, cokoliv. Je také d?ležité obklopovat se lidmi, s nimiž se cítíte pozitivn? a dob?e.
Co je pro vás ženskost?
Záleží, o jaké dekád? se bavíme. M?žete to být síla, kreativita, frivolnost, smysl pro humor, moc. Pan Armani ji oslavuje v mód? i kosmetice. Nemusíme si vybrat jednu nebo druhou v?c, záleží na naší nálad?. Ano, jsem žena, ale sama jsem se tak nikdy prvoplánov? nevid?la. Být ženou znamená spoustu v?cí, o tom se snažím vést dialog.
Jak s vámi koresponduje Armaniho pohled na ženskost?
Velmi. Vyr?stala jsem na filmech, a tím i na mód?, díky níž ženy mohly ztvárnit postavy. Také nás spojuje láska k p?írod?. Když se bavíme o kráse, bavíme se o dokonalosti. Pan Armani ji oslavuje tím, že ukazuje krásu nedokonalosti. Stejn? jako se to d?je v p?írod?. V tom je p?vab, ?emuž on velmi dob?e rozumí.
Jaké v?n? máte nejradši?
Mo?e, eukalyptus a levanduli. P?ipomínají mi místo, kde jsem vyr?stala. A v?ni miminek. Tu miluju.
Je pro vás parfém d?ležitý?
Je to zásadní v?c. I když doma nenosím make-up, vždy na sob? mám n?jaký parfém. Je to zp?sob, jakým za?ínám sv?j den. Parfém je pro m? n?co jako pé?e o mysl a náladu.
St?ídáte parfémy, když hrajete?
Ano. Objevila jsem sílu v?ní dávno p?edtím, než jsem v?bec za?ala p?emýšlet o tom, že bych mohla být here?kou. V?n? odhaluje charakter. Zd?raz?uje, kým se cítíte být, jak chcete, aby vás ostatní vnímali. Proto si zejména na jevišti vybírám parfém podle charakteru dané postavy.
Za všemi v?n?mi Sì stojí myšlenka posílení postavení žen. Je podle vás tento koncept stále relevantní?
Bohužel to je n?co, co si musíme neustále p?ipomínat a zd?raz?ovat. Julie (Masse, pozn. red.) to krásn? popsala jako sv?telný kruh pozitivity, kterým se každé ráno obklopujeme. Je to strašn? d?ležité zejména v dnešní dob?. I když zrovna nevycházím z domu, stále se voním. V?n? ovliv?uje mou náladu.
Jak d?ležité je z?stat sama sebou?
Hodn?. Neznám jiný zp?sob, jak žít, než se snažit být sama sebou a z?stat taková. Chce to kuráž, protože to také znamená být konfrontována s ostatními.
Když se vrátíme k v?ním, co si myslíte o Sì Intense?
Miluju, jak se rozvíjí na mé k?ži. V celé kolekci je mnoho variant v?ní, osobn? tíhnu k t?m chyprovým. Novinka má v sob? sladkost, ale ta se b?hem dne m?ní.
Bez jakých beauty produkt? se neobejdete?
Bez v?n?. Už jen proto, že ji má rád m?j syn. Nesmím to ?íkat moc nahlas, protože je ve vedlejší místnosti, ale on miluje chypré parfémy od Armaniho. A samoz?ejm? nemohu být bez Lip Maestro.

 

It is unknown if this is for photo shoot or some project but hopefully we get to see it soon.