Cate Blanchett talks about why she loves surprises

Happy Sunday, everyone!

Harper’s Bazaar Czech Republic released an interview and new pictures of Cate on their May 2021 Issue. This is for the new campaign for Armani Beauty and Si Eau de Parfum Intense. Click the images for higher resolution.

Cate Blanchett: P?itahuje mne tichá, nenápadná krása

O tom, pro? miluje p?ekvapení, jak probíhalo její první setkání s Giorgiem Armanim a na co v pé?i o sebe nedá dopustit, se v exkluzivním rozhovoru rozpovídala oscarová here?ka a ambasadorka zna?ky Armani Beauty Cate Blanchett.

Nebudeme zastírat, že pro p?vodem australskou here?ku Cate Blanchett máme slabost. Skoro se nechce v??it, že to je už t?iadvacet let, co vstoupila na mezinárodní filmovou scénu jako královna Alžb?ta, za jejíž ztvárn?ní si vysloužila první ze svých mnoha oscarových nominací. Její p?ízna?ná krása a nesporný talent pak p?itáhly ješt? celou ?adu fascinujících rolí, a? už to byla elfí královna Galadriel v sáze Pán prsten?, uhran?ivá Katherine Hepburn v dramatu Letec, p?ed o?ima se m?nící osudová láska Daisy v Podivuhodném p?ípadu Benjamina Buttona, neurózou sklí?ená Jasmine v Jasmíniných slzách, nebo nezdolná konzervativní politi?ka Phyllis Schlafly v seriálu Mrs. America. Dokázala se ale prom?nit i doslova k nepoznání – ztvárnila Boba Dylana ?i hned t?ináct r?zných postav ve snímku Manifesto.

Um a lehkost, s jakými se dokáže pohybovat mezi jednotlivými rolemi, dokazuje i ve své pozici globální beauty ambasadorky zna?ky Giorgio Armani Beauty. Momentáln? je tak tvá?í nejnov?jšího p?ír?stku do rodiny parfém? Sì, v?n? Sì Eau de Parfum Intense s nótami ?erného rybízu a kv?tin. „Moje vazba k parfém?m Sì a kosmetice Armani vyplynula p?irozen? z mého tv?r?ího vztahu s panem Armanim. Není žádným tajemstvím, že si ho velice vážím a že m? již ?adu let inspiruje tím, jak oslavuje ženy ve vší jejich r?znorodosti. Moje role? Zd?raznit hodnoty, za kterými si Armani stojí: šarm, nenucenou eleganci, lásku k p?írod? i k životu,“ ?íká Cate Blanchett.

Ambasadorkou zna?ky Armani Beauty jste od roku 2013. Vzpomenete si, kdy jste pana Armaniho potkala poprvé? 

Náš vztah za?al ješt? p?edtím, než jsme se v?bec osobn? setkali. Za svou první výplatu jsem si totiž koupila oblek od Armaniho, který dodnes mám a nosím. Poprvé jsme se potkali p?ed Armani Privé p?ehlídkou. Fitoval na mn? jedny šaty a byli jsme u toho jen sami dva. Moje francouzština byla tehdy trochu kostrbatá, takže jsme spíše jen ml?eli, zatímco on kle?el u mých nohou a špendlil lem mých šat?. Úpln? m? to tehdy dojalo. Rád na vše dohlíží osobn?, je velmi sebejistý, ale zárove? skromný.

Jak chápete pojetí ženské krásy podle Giorgia Armaniho? 

Smysl pana Armaniho pro ženskou krásu a ženskost je neuv??iteln? bohatý a zárove? nenucený a sebev?domý. Pan Armani m?l na m? velký vliv. V?nuje se tolika r?zným obor?m – od architektury až po módu, nábytek a mnoho dalších odv?tví, kde p?ichází ke slovu design a estetika. Je plný optimismu a zvídavosti a je jedním z pr?kopník?, kte?í pochopili, že ženská krása má neuv??itelné množství podob, což je myšlenka, která mi byla vždycky blízká. Nikdy jsem nebyla p?esp?íliš „hol?i?í“ v tom ot?epaném smyslu slova. Mám ráda ženskost, ale zárove? tíhnu k pánským st?ih?m. Pohybuji se na estetické hran?, které pan Armani dob?e rozumí. ?lov?k nemusí být to, ?i ono, m?že být obojí zárove?.

Jaké emoce ve vás obvykle vyvolávají parfémy?

Skrze parfém k nám promlouvají emoce a vzpomínky. Je to velmi osobní vyjád?ení sebe sama a našich vnit?ních tužeb. Nezbytné, ale také povzbuzující.

Co vás nejvíce p?itahuje na v?ni Sì?

Už jen to, že se parfém jmenuje Sì je silné a pozitivní gesto, které vyzývá ženy, aby p?ijaly nejen samy sebe, ale i ostatní. ?íkat „ano“ životu, možnostem, zážitk?m je n?co, co pan Armani d?lá celý život. Užívá si život se vším všudy: tím dobrým, špatným, krásným, vzrušujícím, smutným, soukromým i ve?ejným. To vše je sou?ástí našeho života.

Také na všechno ?íkáte Sì? A je n?jaké Sì, které byste ješt? cht?la ?íct?

T?ch Sì, které jsem ješt? ne?ekla, je tolik! Tolik v?cí, které jsem ješt? nezažila, tolik míst, která jsem ješt? nenavštívila, tolik zážitk?, nápad? a p?ekvapení m? ješt? ?eká. Miluji p?ekvapení. Vždycky jsem byla otev?ená tomu nechat se navést tam, kam by m? to samotnou ani nenapadlo. M?j život je bohatý a posledních dvanáct m?síc? bylo mnohem klidn?jších, nabízely prostor ke zkoumání sebe sama, ale i to bylo p?ekvapení, kterému jsem ?ekla ano. ?asto se ?íct Sì neobejde bez rizika, ale jen to nás dovede k n?jakému dobrodružství, a jak jsem si sama ov??ila, otevírá dve?e k dosud nepoznanému.

Která v?n? z kolekce Sì je vaše nejoblíben?jší? Sì Eau de Parfum, Sì Eau de Parfum Intense, ?i Sì Passione?

To je strašn? t?žká otázka! ?asto kombinuji dv?. Sì Eau de Parfum Intense je nejspíše ta, kterou volím nej?ast?ji, ale ráda ji míchám s t?mi zbylými, jak se postupn? den m?ní v noc. Všechny si spolu dob?e rozum?jí.

Myslíte si, že se naše vnímání krásy b?hem let m?ní?

Lidé ?asto mluví o kráse o?ividné, která jim vyrazí dech. Já ale ?asto objevuji krásu postupn? nebo náhodou. Zejména v posledních dvanácti m?sících jsem více narážela na nenápadnou, tichou krásu, možná proto, že jsem v??i ní vnímav?jší. Krása spo?ívá v detailech, ?asto skrytých mali?kostech, kterých si na první pohled nevšimneme.

Co d?lá podle vás ?lov?ka krásným?

Pohled na sv?t, životní elán, energie, smysl pro humor a cokoli, co ho d?lá jedine?ným. Je to práv? ta jedine?nost, která d?lá ?lov?ka skute?n? krásným.

Koho jste považovala za krásného, když jste vyr?stala?

Vždycky jsem obdivovala krásu Davida Bowieho. Když jsem ?etla o italské here?ce Eleano?e Duse, pomyslela jsem si, že musela být doslova uhran?ivá, a hlas Niny Simone je jedním z nejkrásn?jších, jaké jsem kdy slyšela.

 

 

Source: Harper’s Bazaar CZ